მიჯაჭვულობის გავლნა ზრდასრულ ასაკში

მესამე ნაწილში მოისმენთ:

მიჯაჭვულობის ფორმებსა და მის გავლენაზე ზრდასრულ ასაკში

შესაძლებელია თუ არა მიჯაჭვულობის ფორმის ცვლილება?

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *